Early Stage Universe | Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych osoby rejestrującej się na webinarium jest ES EDUCATION BOCHIŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, Pl. T.W. Wilsona 4/15, 01-626 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000883647, NIP: 5252852107, REGON: 388226255, adres e-mail: biuro@earlystage.pl.

2. Podane dane osobowe, są przetwarzane na następujących podstawach:
a) z uwagi na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO). W tym zakresie podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest wymogiem umownym - ich niepodanie uniemożliwiłoby zawarcie oraz wykonanie umowy dotyczącej uczestnictwa w webinarium. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez okres obowiązywania umowy oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.
b) z uwagi na to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, przy czym wyłącznie wówczas, gdy dane osobowe zostaną tym podmiotom ujawnione, w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ES EDUCATION polegających na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani warunkiem zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń (z zastrzeżeniem prawa do sprzeciwu), chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.

3. Osoba rejestrująca się na webinarium ma prawo do:
a) żądania od ES EDUCATION dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Osoba rejestrująca się na webinarium ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: d.osobowe@earlystage.pl lub w inny wybrany przez Stronę sposób.

6. ES EDUCATION może ujawnić dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w innych zakresach, podmiotom współpracującym z ES EDUCATION, a w szczególności:
• podmiotom świadczącym usługi IT,
• podmiotom świadczącym usługi księgowe,
• Early Stage Sp. z o.o.
Zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych ES EDUCATION wymaga od podmiotów będących procesorami zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

7. ES EDUCATION nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

8. ES EDUCATION informuje również, że dane osobowe przetwarzane są przy pomocy usług Google LLC, jako procesora, a tym samym dochodzi do przekazywania tych danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przekazanie takie jest możliwe, gdyż podmiot Google LLC powołuje się w swoich politykach prywatności lub innych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych na standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Google LLC znajdują się w dostępnych na jego stronach www dokumentach związanych z ochroną danych osobowych: https://policies.google.com/pr...

9. ES EDUCATION informuje również, że dane osobowe przetwarzane są przy pomocy usług The Rocket Science Group LLC, jako procesora, a tym samym dochodzi do przekazywania tych danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez The Rocket Science Group LLC znajdują się w dostępnych na jego stronach www dokumentach związanych z ochroną danych osobowych, dostępnych pod adresem: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.182121447.1335385516.
1598855419-1325105511.1596102543.

10. ES EDUCATION informuje również, że dane osobowe przetwarzane są przy pomocy usług Mailgun Technologies, Inc. jako procesora, a tym samym dochodzi do przekazywania tych danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przekazanie takie jest możliwe, gdyż podmiot Mailgun Technologies, Inc. powołuje się w swoich politykach prywatności lub innych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych na standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Mailgun Technologies, Inc. znajdują się w dostępnych na jego stronach www dokumentach związanych z ochroną danych osobowych, dostępnych pod adresem:
https://www.mailgun.com/privac...