Early Stage Universe | Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.earlystage.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony www.earlystage.pl, w tym zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na tej stronie.

§ 1 DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane poniższe znaczenia:

1) Usługodawca – ES EDUCATION BOCHIŃSKA I WSPÓLNICY Spółka komandytowa, zwana dalej również „Early Stage”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000883647, ul. Plac Thomasa Woodrowa Wilsona 4 /15, 01 – 626 Warszawa, NIP: 5252852107, REGON: 38822625500000, adres e-mail: biuro@earlystage.pl.

2) Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca Stronę i korzystająca z usług oraz funkcjonalności Strony, zawierająca z Usługodawcą Umowę o Świadczenie Usług. Korzystanie z w/w usług oraz funkcjonalności możliwe jest albo przez każdego Użytkownika odwiedzającego Stronę, albo przez Użytkowników, którzy posiadają określone uprawnienia dostępowe, w tym po zrejestrowaniu się przez Użytkownika na Stronie – w zależności od rodzaju usług i funkcjonalności, z których Użytkownik korzysta.

3) Franczyzobiorca – Użytkownik będący podmiotem lub osobą fizyczną, który jest związany z Usługodawcą umową franczyzową. Franczyzobiorca może przekazywać Usługodawcy dane niezbędne do weryfikacji Użytkownika będącego Klientem lub Pracownikiem, w sytuacjach, gdy Klient lub Pracownik korzysta z takich usług i funkcjonalności Strony, do których dostęp jest zabezpieczany Loginem i Hasłem.

4) Klient – Użytkownik będący osobą fizyczną, którego łączy z Franczyzobiorcą umowa o przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego.

5) Pracownik - Użytkownik będący osobą fizyczną, współpracujący z Franczyzobiorcą.

6) Strona – strona internetowa przeznaczona dla Użytkowników, prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.earlystage.pl, na której m.in. następuje udostępnianie Użytkownikom Treści i funkcjonalności o różnym charakterze. Strona ma charakter publiczny i jest przeznaczony dla Użytkowników, przy czym w zakresie niektórych funkcjonalności i usług oferowanych za pośrednictwem Strony wymagane jest posiadane przez Użytkowników określonych uprawnień dostępowych. Wśród funkcjonalności Strony znajdują się sekcje (Znajdź Szkołę/Strona filii), które są obsługiwane przez Franczyzobiorców, w których to sekcjach Franczyzobiorcy zamieszczają swoje Treści.

7) Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika użyty podczas procesu rejestracji na Stronie i używany podczas każdorazowego korzystania ze Strony w zakresie określnych funkcjonalności i usług wymagających rejestracji lub logowania.

8) Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do rejestracji oraz następnie dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do określnych funkcjonalności i usług Strony wymagających rejestracji lub logowania; Hasło jest określane przez Użytkownika podczas pierwszej rejestracji na Stronie - w zakresie określnych funkcjonalności i usług wymagających rejestracji lub logowania.

9) Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10) Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem, określająca zasady świadczenia i korzystania z usług, Treści, funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Utrwaleniem treści Umowy o Świadczenie Usług jest w szczególności Regulamin, który określa prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy.

11) Treść/Treści - elementy tekstowe lub graficzne lub multimedialne, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są lub mogą być zamieszczane i rozpowszechniane w Serwisie. Treści mogą być w też zamieszane przez Usługodawcę lub Użytkownika, w szczególności przez Franczyzobiorcę w sekcji Strony, którą obsługuje.

§ 2 KORZYSTANIE ZE STRONY

1. Korzystanie ze Strony wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. przeglądarka internetowa w najnowszych wersjach: (i) w przypadku urządzeń z systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10: Google Chrome - Chrome 84, Mozilla Firefox - Firefox 78, Microsoft Edge - Edge 84 wersja, oparta na silniku Chromium (81+), Opera - Opera 69, (ii) w przypadku urządzeń Apple z systemem operacyjnym Mac OS X: Apple Safari - Safari 13.1, Google Chrome - Chrome 84, Android 6 lub nowszy, iOS 12 lub nowszy;

b. rekomendowana rozdzielczość: 1024 x 768 px dla komputerów oraz 375 x 667 px dla urządzeń przenośnych

c. poza tym, niektóre funkcjonalności lub usługi, w tym przesyłanie oraz odbieranie wiadomości e-mail wymagają posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), komputera, telefonu lub innego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu i umożliwiającego odbiór wiadomości e-mail.

Spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych określonych powyżej, jest warunkiem korzystania z usług i funkcjonalności opisanych w Regulaminie.

2. Korzystanie z usług i funkcjonalności Strony, w tym szczegółowo opisanych w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem Umowy o Świadczenie Usług.

3. Jeśli Użytkownik korzysta z tych funkcjonalności Strony, które wymagają rejestracji lub logowania ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas korzystania ze Strony, w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych na Stronie i zawartych tam instrukcji, przy czy w niektórych sytuacjach zmiana adresu e-mail będącego Loginem wymaga kontaktu Użytkownika z Franczyzobiorcą. Więcej informacji dotyczących zarządzaniem przez Użytkownika jego danymi znajduje się w Polityce Prywatności.

4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania Hasła w ścisłej poufności. Hasło może być zmienione w ustawieniach przy użyciu funkcjonalności „Zresetuj Hasło”. Użytkownikowi może zostać udostępniona możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w funkcjonalnościach Strony.

§ 3 ZAWARCIE i ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Usługodawca świadczy bezpłatnie, w szczególności następujące usługi na rzecz Użytkowników:

a. udostępnianie Treści zamieszczonych na Stronie, dotyczących w szczególności oferowanych usług oraz towarów, jak również usług oferowanych przez podmioty trzecie, w tym przez Franczyzobiorców. Treści mogą być filtrowane przez Użytkowników poprzez różnego rodzaju wyszukiwarki;

b. umożliwienie dostępu do następujących funkcjonalności lub usług, które wymagają rejestracji lub zalogowania lub użycia przez Użytkownika innego narzędzia dostępowego, przy czym ze względu na specyfikę niektórych z tych funkcjonalności Usługodawca przewidział odrębne regulacje dotyczące usług przez nie oferowanych (informacja o tym jest zawsze dostępna dla Użytkownika zanim zacznie korzystać z danej funkcjonalności):

(i) umożliwienie Użytkownikowi złożenia deklaracji celem zawarcia umowy o przeprowadzenie kursu językowego przez Franczyzobiorcę (zasady dotyczące tej funkcjonalności oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się TU - w sekcji Strony dotyczącej tej funkcjonalności oraz w Polityce Prywatności);

(ii) umożliwienie Klientowi rejestracji oraz dostępu do jego profilu w serwisie Early Stage Online oraz korzystania z poszczególnych funkcjonalności tego serwisu (zasady dotyczące tej funkcjonalności oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się znajdują się TU - w sekcji Strony dotyczącej tej funkcjonalności oraz w Polityce Prywatności);

(iii) umożliwienie Franczyzobiorcom i Pracownikom rejestracji oraz dostępu do serwisu Backstage;

(iv) umożliwienie Użytkownikom dostępu do Treści Grammar Rhymes (zasady dotyczące tej funkcjonalności oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się TU - w sekcji Strony dotyczącej tej funkcjonalności oraz w Polityce Prywatności);

(v) umożliwienie zapisania się Użytkownika na webinaria lub szkolenia (zasady dotyczące tej funkcjonalności oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się TU - w sekcji Strony dotyczącej tej funkcjonalności oraz w Polityce Prywatności);

(vi) umożliwienie Użytkownikom dostępu do funkcjonalności „Platforma Projektowa”;

(vii) umożliwienie Użytkownikom dostępu do funkcjonalności „Aplikacja muzyczna”;

(viii) umożliwienie Użytkownikom dostępu do funkcjonalności „Lola i Leo”;

(ix) umożliwienie Użytkownikom dostępu do funkcjonalności „Bear Band” (zasady dotyczące tej funkcjonalności oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się TU/ TU/ TU- w sekcji Strony dotyczącej tej funkcjonalności oraz w Polityce Prywatności).

(x) umożliwienie Użytkownikom zapisywania się na spotkania online w sprawie franczyzy (zasady dotyczące tej funkcjonalności oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się TU - w sekcji Strony dotyczącej tej funkcjonalności oraz w Polityce Prywatności);

c. przekierowanie na stronę www.recruiter.pl, umożliwiającą złożenia przez Użytkownika aplikacji rekrutacyjnej/zgłoszeniowej, zgodnie z zasadami opisanymi na tej stronie;

d. przekierowania na inne strony www, których zasady funkcjonowania oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w dokumentach dostępnych na tych stronach, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, chyba że są zarządzane przez samego Usługodawcę;

e. przesyłanie do Użytkowników wybranymi przez nich kanałami komunikacji, w tym za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Stronie, informacji dot. Usługodawcy, Franczyzobiorcy lub innych informacji, które Usługodawca może przekazywać Użytkownikom na podstawie posiadanych upoważnień;

f. udostępnianie funkcjonalności ułatwiających Użytkownikowi na komunikację z Usługodawcą lub Franczyzobiorcami;

g. udostępnianie funkcji dodawania przez Użytkowników komentarzy pod wskazanymi Treściami;

h. podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do funkcjonalności wymagających rejestracji, logowania lub użycia przez Użytkownika innego narzędzia dostępowego.

2. Usługodawca będzie świadczył usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3. W celu skorzystania z funkcjonalności i usług, o których mowa w ust. 1 lit b) powyżej, Użytkownik musi użyć Loginu i Hasła i zrealizować instrukcje wyświetlane na Stronie. W niektórych wypadkach konieczne może być wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego; Użytkownik może zostać również poproszony o użycie innych narzędzi dostępowych. Powyższe służy zapewnieniu bezpieczeństw Strony oraz wszelkich danych dotyczących Użytkownika. Usługodawca będzie dokonywał weryfikacji, czy dany Użytkownik może uzyskać dostęp do określonych funkcjonalności i usług, z których korzystanie wymaga rejestracji, zalogowania lub posiadania innego uprawnienia dostępowego. W przypadku, gdy weryfikacja będzie negatywna, pojawi się komunikat informujący Użytkownika o tej okoliczności; w takiej sytuacji Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z danej kategorii usług lub funkcjonalności.

4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta, w zależności od rodzaju usług, z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z tych usług lub z chwilą dokonania skutecznej rejestracji lub logowania lub użycia innego narzędzia dostępowego do danej usługi.

5. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim, na czas korzystania przez Użytkownika z tych usług, przy czy w zakresie niektórych z funkcjonalności i usług dostępnych na Stronie ten okres może być ograniczony w inny sposób, w szczególności może wynosić:

a. nie dłużej niż okres obowiązywania umowy o przeprowadzenie kursu językowego zawartej pomiędzy Klientem a Franczyzobiorcą – ust. 1 lit. b (ii) powyżej;

b. nie dłużej niż okres współpracy danego Pracownika z danym Franczyzobiorcą – ust. 1 lit. b (iii) powyżej;

c. nie dłużej niż okres trwania umowy franczyzy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Franczyzobiorcą – ust. 1 lit. b (iii) powyżej;

d. nie dłużej niż okres udziału Użytkownika w dedykowanych mu programach lub projektach – ust. 1 lit. b (vi) - (ix) powyżej.

6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług w przypadku usług i funkcjonalności, z których korzystanie wymaga podania takich danych.

b. korzystania z usług i funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy;

c. niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek Treści, w szczególności komentarzy zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa. Treści sprzeczne z zasadami współżycia społecznego to materiały niemerytoryczne (niedotyczące komentowanej Treści), informacje naruszające prywatność́ (np. jakiekolwiek ich dane osobowe), materiały promujące lub reklamujące usługi, produkty lub działalność podmiotów innych, niż Usługodawca lub Franczyzobiorca, również linki do innych stron www;

d. niepodejmowania działań takich jak:

(i) umieszczanie jakichkolwiek Treści, w tym komentarzy naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych), prawa osób trzecich, w tym prawa na dobrach niematerialnych, dobra osobiste osób trzecich lub zasady współżycia społecznego;

(ii) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;

(iii) modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługodawcę lub innego Użytkownika;

(iv) nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez Usługodawcę lub przepisy prawa, w sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

7. Usługodawca jest uprawniony do usuwania lub blokowania na Stronie zamieszczonych przez Użytkownika Treści, które są sprzeczne z prawem, naruszają̨ prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycie społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu; Usługodawca uniemożliwi również dostęp do Treści zamieszczonych przez Użytkownika, gdy otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzasadnioną wiadomość, że Treść narusza powyżej wymienione prawa i regulacje. O zamiarze usunięcia czy zablokowania Treści Usługodawca powiadomi Użytkownika wysyłając mu wiadomość e-mail na posiadany adres tego Użytkownika.

8. Naruszenie któregokolwiek z postanowień wskazanych w ust. 6 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień Regulaminu.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Strony i oferowanej za jego pośrednictwem usługi.

10. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną siłą wyższą (zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec strony, niezależne od danej strony, któremu strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności) lub okolicznościami leżącymi po stronie Użytkownika,

b. negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Użytkownika ze Strony po zakończeniu danej sesji,

c. skutki korzystania ze Strony przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz związane z tym ewentualne szkody,

d. skutki wykorzystania w trakcie korzystania ze Strony lub procesu rejestracji do określonych funkcjonalności Strony przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail lub innych danych osoby, która nie wyraziła na to zgody.

§ 4 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej: biuro@earlystage.pl lub w innym wybrany przez niego sposób, jednakże z zachowaniem formy dokumentowej. W tym samym trybie Użytkownik może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług lub odstąpienie od Umowy o Świadczenie Usług powoduje również utratę uprawnień dostępowych nadanych przez Użytkownika innym osobom.

2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną (w całości lub w części) przez Usługodawcę umotywowane obiektywnymi względami lub rażące naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika.

3. Rozwiązanie:

a. umowy o przeprowadzenie kursu językowego, zawartej pomiędzy Klientem a Franczyzobiorcą;

b. umowy współpracy, zawartej pomiędzy Pracownikiem a Franczyzobiorcą;

c. umowy franczyzy, zawartej pomiędzy Usługodawcą a Franczyzobiorcą;

powoduje automatyczne rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie funkcjonalności i usług powiązanych z tą umową (w tym wymagających rejestracji, logowania lub użycia innego narzędzia dostępowego). Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku zakończenia udziału Użytkownika w dedykowanych mu programach lub projektach.

§ 5 REKLAMACJE USŁUG

1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności na piśmie lub w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@earlystage.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zaleca podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego reklamację. Celem uniknięcia wątpliwości – wszelkie uwagi Klienta dotyczące realizacji umowy o przeprowadzenie kursu językowego lub uwagi Pracownika dotyczące realizacji umowy współpracy winny być kierowane bezpośrednio do Franczyzobiorcy, jako strony tej umowy.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Usługodawcy w tej samej formie, w jakiej reklamacja została złożona.

3. Użytkownik, jeśli jest konsumentem lub stosuje się do niego przepisy dotyczące konsumenta, jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o Świadczenie Usług. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej.

4. Użytkownik, jeśli jest konsumentem lub stosuje się do niego przepisy dotyczące konsumenta, może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych na Stronie przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy, w szczególności Franczyzobiorcom. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

2. W przypadku, gdy to Użytkownik zamieszcza na Stronie jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze, musi być uprawniony do zamieszczenia tych Treści, w tym zawartych tam wizerunków, w szczególności posiadać prawo do udostępnienia Treści nieograniczonemu kręgowi osób. Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej i bezpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie przez Usługodawcę z zamieszczonej na Stronie Treści, zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego paragrafu.

3. Z zastrzeżeniem odrębnych uprawnień dotyczących danych osobowych, w szczególności odnoszących się do wizerunku, licencja, o której mowa w pkt 2 powyżej, obejmuje korzystanie przez Usługodawcę z Treści (w całości lub we fragmentach) na Stronie, w szczególności poprzez utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Usługodawcy bez ograniczeń́ czasowych. Usługodawca jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Treści dowolną techniką (np. techniką drukarską lub cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Treści w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców, w szczególności w celach marketingowych Usługodawcy oraz oferowanych prze niego usług i towarów.

4. Usługodawca realizując swoje uprawnienia opisane w pkt 2 i 3 powyżej będzie respektował autorskie prawa osobiste Użytkowników zamieszczających na Stronie Treści, podając w szczególności informacje dotyczące autora Treści tj. imię i nazwisko lub nick Użytkownika, chyba że Użytkownik będący Franczyzobiorcą zaniecha opisywania zamieszczanych przez siebie Treści w sekcji Strony, którą obsługuje.

§ 7 ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług;

b. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

- decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, lub

- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług;

c. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych);

d. zmian zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Użytkownikowi.

2. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie oraz - w przypadku zmian dotyczących usług i funkcjonalności wymagających rejestracji, logowania lub użycia innego narzędzia dostępowego i posiadania przez Usługodawcę adresu e-maila Użytkownika - za pomocą wiadomości z linkiem do Strony z Regulaminem, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod adresem www.earlystage.pl, skąd Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk lub pobrać Regulamin (w formacie PDF).